Imprimir

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

1.1. Son do Louro (en diante Sondolouro.com) é unha entidade sita na rúa El Pinar, nº11 5ºL O Porriño, Pontevedra CP 36400. A dirección de correo electrónico de contacto é a seguinte: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

1.2. O nome de dominio utilizado por Son do Louro é sondolouro.com, titularidade de Cristina Atanes Andrés con NIF: 76897623K.

1.3. Os contidos de Sondolouro.com son titularidade de Cristina Atanes Andrés , a realización do sitio web e o soporte tecnolóxico necesario para a súa emisión en Internet corresponde a Sondolouro.com


2. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.1. Estas condicións xenerais (en diante "condicións xenerais") regulan o acceso, navegación e uso do Sitio Web baixo o dominio "Sondolouro.com", así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos (entendendo por "contidos" os textos, gráficos, debuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imaxes, expresións, comentarios e informacións, así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial).
Considerarase Usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades, gratuítas ou onerosas, desenvolvidas en Sondolouro.com

2.2. O acceso ou a mera utilización do sitio web sondolouro.com por parte do Usuario implica o coñecemento e a aceptación por parte deste das presentes condicións xerais de uso, ou das que Sondolouro.com teña publicadas en cada momento no que se acceda a sondolouro.com. En consecuencia, o Usuario deberá ler atentamente estas condicións xerais de uso así como aquelas outras que aparecerán na ventá emerxente cando se realice o rexistro do Usuario para poder facer uso dos servizos ofrecidos neste sitio web, non podendo alegar, posteriormente, o seu descoñecemento.

2.3. Son do Louro poderá establecer unhas condicións particulares de obrigado cumprimento que regulen a utilización e/ou contratación de servizos específicos ofrecidos aos Usuarios a través de sondolouro.com; por iso, antes de utilizar e/ou contratar os devanditos servizos específicos o Usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares creadas para tal efecto por Sondolouro.com. A utilización e/ou a contratación dos devanditos servizos específicos implican a aceptación das condicións particulares que os regulen na versión publicada por Son do Louro,en o momento en que se produza a devandita utilización e/ou contratación.

2.4. Sondolouro.com, poderá habilitar terceiras entidades para que publiciten ou presten os seus servizos a través de sondolouro.es. Nestes casos, Sondolouro.com, non será responsable de establecer as condicións xerais e particulares a ter en conta na utilización, prestación ou contratación destes servizos por terceiros e, polo tanto, non poderá ser considerada responsable destes.


3. DEREITOS E PROPIEDADE INDUSTRIAL

3.1. Son do Louro, por si ou como cesionaria, é titular dos dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web sondolouro.com así como dos elementos contidos neste, titularidade de Son do Louro, ou no seu caso de terceiras persoas.

3.2. Todos os dereitos reservados. En ningún caso se entenderá que o acceso e navegación do Usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte de Son do Louro.

3.3. O Usuario pode utilizar o contido do sitio Web única e exclusivamente para o seu uso persoal e privado e sempre que se respecten os dereitos de propiedade. Queda prohibida expresamente a reprodución total ou parcial con fins comerciais, a distribución, comunicación pública, incluída a posta a disposición, de todos ou parte dos contidos sen a autorización de Son do Louro.

3.4. En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos de Son do Louro, ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismos de información e/ou de identificación que puider incluírse nos contidos.


4. ACCESO

4.1. O acceso a sondolouro.com por parte dos Usuarios ten carácter libre e gratuíto. Non obstante, algúns dos servizos e contidos ofrecidos por Son do Louro, ou terceiros a través de sondolouro.com poden suxeitarse á contratación previa do servizo ou produto e ao pagamento dunha cantidade de diñeiro na forma que se determine nas correspondentes Condicións Particulares de Contratación, que se poñerán a disposición do Usuario de forma clara.

4.2. Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e no seu caso, a cesión ou o acceso dos seus datos persoais, será de aplicación ao disposto na Política de Privacidade e Protección de Datos recollida máis adiante.

4.3. Queda prohibida a contratación de produtos e servizos a través de sondolouro.com por parte de menores de idade; en caso de que así o fixesen, os menores deben obter debidamente e con anterioridade o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo, os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.


5. UTILIZACIÓN DA PÁXINA

5.1. Se o Usuario debese proceder ao seu rexistro para a utilización dun servizo en sondolouro.com, este será responsable de achegar información veraz e lícita. Se como consecuencia do rexistro, se lle dotase dun contrasinal, o Usuario comprométese a facer un uso dilixente e confidencial desta. En consecuencia, o Usuario é responsable da axeitada custodia e confidencialidade de calquera identificadores e/ou contrasinais que lle sexa subministrada por Sondolouro.com e comprométese a non ceder o seu uso a terceiros nin a permitir o seu acceso a persoas alleas.

5.2. O Usuario deberá polo tanto notificar de forma inmediata a sondolouro.com calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío ou o acceso non autorizado a estes, co fin de proceder a súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, Sondolouro.com quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

5.3. O acceso, navegación e uso de sondolouro.com é responsabilidade do Usuario, polo que o Usuario se compromete a observar dilixente e fielmente calquera instrución adicional impartida por Son do Louro, ou por persoal autorizado por Sondolouro.com, respecto ao uso de sondolouro.com e dos seus contidos.

5.4. Por todo o anterior, o Usuario obrígase a usar os contidos e servizos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de utilizar os contidos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública; especificamente, o Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos, foros de discusión ou grupos de noticias, etc. que Sondolouro.com ofrece a través do seu sitio web e, con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para:

   a) Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública
   b) Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico- ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos
   c) Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de sondolouro.com, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus                 informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados
   d) Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

5.5. Sondolouro.com se reserva o dereito, a instancia propia ou dun terceiro, de denegar o acceso ao seu sitio web e/ou a retirar sen previo aviso todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública, ou que, ao seu xuízo, non resulten axeitados para a súa publicación así como aqueles que incumpran as presentes condicións xerais de uso.
En calquera caso, Sondolouro.com non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de calquera das súas ferramentas de participación.


6. GARANTIAS DO USUARIO E CESION DE DEREITOS

6.1. O Usuario que envía información de calquera tipo sondolouro.com declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que a devandita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, de marca, de patente, segredo comercial ou calquera outro dereito de terceiro, que a devandita información non ten carácter confidencial e que a devandita información non é prexudicial para terceiros.

6.2. O Usuario recoñece asumir a responsabilidade de calquera comunicación que subministre persoalmente ou no seu nome, alcanzando a devandita responsabilidade, sen restrición ningunha, á exactitude, legalidade, orixinalidade e titularidade desta.

6.3. A aceptación das presentes condicións xerais implica a cesión gratuíta e en exclusiva, por parte do Usuario, para todo o mundo, pola duración máxima legal, de calquera dereito de explotación de propiedade intelectual (dereitos de reprodución, distribución, transformación e comunicación pública) ou industrial que o Usuario puidese ostentar sobre as comunicacións que realice a través de Sondolouro.com. Esta cesión inclúe a facultade de cesión a terceiros e a cesión para a publicación en edición dixital e en calquera outro formato.


7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

7.1. Sondolouro.com non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivarse do uso da información que contén o seu sitio web (por exemplo, erros ou omisións nos contidos ou falta de dispoñibilidade do portal), aínda que manifesta ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitar este tipo de incidencias.

Sondolouro.com está especialmente eximida de responsabilidade por deficiencias de servizo imputables ao centro servidor ou a redes de conexión, e dos danos que calquera virus informático ou programa malicioso puidese causar.


8. ENLACES A OUTROS SITIOS WEB

8.1. En sondolouro.com o Usuario poderá enlazar con outras páxinas Web mediante diferentes botóns, links, banners, etc., que son xestionadas por terceiros. O único obxecto dos enlaces é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder aos devanditos enlaces, aínda que Son do Louro, non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contido e servizos dispoñibles nos sitios enlazados.

Sondolouro.com declara que non aproba, supervisa ou controla en modo ningún os contidos e servizos e calquera material de distinta natureza existente nas páxinas ás que se accede por enlaces, polo que non asumirá ningunha responsabilidade polos contidos dos enlaces dun sitio web alleo nin garante o funcionamento, acceso, datos, fiabilidade, exactitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contido no devandito sitio de internet.

8.2. O establecemento de calquera tipo de enlace por parte de sondolouro.com a outro sitio Web alleo non implica que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre Son do Louro e o responsable do sitio Web alleo.


9. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

9.1. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, e R.D. 1720/2007, Sondolouro.com con domicilio en rúa El Pinar 11 5º L, C.P. 36400 Porriño, Pontevedra (España); provista do NIF 76897623 K, Porriño, Pontevedra (España), como responsable do ficheiro, infórmalle que, para a utilización de determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo sitio Web, Son do Louro poderá requirir do Usuario certos datos persoais que serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros, cos niveis de seguridade necesarios, titularidade desta empresa coa finalidade de xestionar axeitadamente cada un dos servizos e contidos que Son do Louro, controlar o cumprimento do Usuario destas condicións de uso e cumprir as nosas obrigas legais.

Os datos que se soliciten ao Usuario terán carácter obrigatorio salvo que se indique o contrario. No caso de que o Usuario non facilite os datos solicitados con carácter obrigatorio, Son do Louro non poderá tramitar o que no seu caso correspondera.

9.2. Son do Louro comprométese a cumprir o deber de segredo establecido na lei.

9.3. Así mesmo, informámolo da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndonos a súa petición acreditando a súa identidade ao domicilio de Son do Louro na rúa El Pinar 11 5º L, 36400 Porriño (Pontevedra), España; ou á dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

9.4. Os nosos servidores Web detectan de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. A información obtida automaticamente polos servidores Web é totalmente anónima, utilízase unicamente para efectos estatísticos e en ningún caso pode ser asociada a un usuario concreto e identificado.

9.5. Algúns dos servizos utilizan cookies para facilitar a súa navegación polo que se ten desactivada a devandita opción no seu navegador é posible que o servizo non funcione correctamente.

9.6. Son do Louro resérvase o dereito a modificar a Política de Protección de datos para adaptala aos cambios lexislativos e técnicos existentes en cada momento.


10. RECLAMACIÓNS

10.1. Toda reclamación acerca do funcionamento ou dos contidos do sitio Web pode efectuarse enviando unha mensaxe a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

10.2. Son do Louro perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web, exercendo para iso todas as accións civís e penais que puidesen corresponderlle.

10.3. Calquera controversia relativa ás relacións entre o Usuario e o sitio Web se rexerá pola lexislación española, renunciando expresamente as partes ao foro que lles corresponda, con sometemento expreso aos Xulgados e Tribunais de Porriño.

10.4. O acceso ao sitio Web de Son do Louro implica a aceptación polo Usuario de todo o disposto nesta páxina.


CONTACTO

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.     Teléfono: 655914483